Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1                DEFINITIES

ARTIKEL 2                TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 3                LID WORDEN EN DE TOEGANG TOT DE STUDIO

ARTIKEL 4                ONTZEGGING TOT THE GYM DEVENTER

ARTIKEL 5                OPENINGSTIJDEN THE GYM DEVENTER

ARTIKEL 6                DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 7                DUUR EN BEËNDIGING

ARTIKEL 8                PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

ARTIKEL 9                VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

ARTIKEL 10              BETALING

ARTIKEL 11              KLACHTEN

ARTIKEL 12              TOEPASSELIJK RECHT

ARTIKEL 13              ACCEPTATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 14              AVG

ARTIKEL 15              HUISREGELS

ARTIKEL 1    –           DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer:              The Gym Deventer, alsmede de activiteiten die onder de naam van The Gym Deventer worden aangeboden.

Gevestigd:                 Zutphenseweg 55, 7418 AH Deventer

Ingang:                       Visbystraat (groene draaideur Business point)

KvK nummer:             70832846

Eigenaren:                  Stefan Blankhorst en Wilma Chiang-Kliemesch.

De consument:           natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitness.

Bedrijfsfitness:           deelname aan bedrijfsfitness bij The Gym Deventer, tegen een met de werkgever overeengekomen tarief.

Deelnemer:                natuurlijk persoon, die niet persoonlijk lid is bij The Gym Deventer, maar  als werknemer van een bedrijf deelneemt aan bedrijfsfitness. De deelnemer is  via de afspraken met de aanbieder van bedrijfsfitness met The Gym Deventer ook gebonden aan deze Algemene Voorwaarden, huisregels en valt onder het AVG regelement. De deelnemer wordt hierin ook omschreven als consument.

Diensten:                   bij The Gym Deventer kan men tegen een vergoeding een dienst afnemen. Deze vergoeding is een aanvulling op het gekozen lidmaatschap.

ARTIKEL 2    –   TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten, die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

ARTIKEL 3    – LID WORDEN EN DE TOEGANG TOT DE STUDIO

De consument kan zich op drie manier aanmelden bij The Gym Deventer.

 • Schriftelijk in de sportstudio.
 •  Via de website van The Gym Deventer.
 • Via bedrijfsfitness, zoals met de werkgever is overeengekomen.

Overeenkomsten

 1. Voor overeenkomsten die in de sportstudio zijn gesloten is de consument lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving.
 2. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en is verschuldigd vanaf het moment van inschrijving, plus de kosten van heb abonnement.
 3. Jongeren onder de 18 jaar kunnen zich uitsluitend in het bijzijn van één van de ouders/verzorgers zich inschrijven, de ouders/verzorgers en de jongere moeten zich legitimeren. Digitale inschrijvingen van jongeren onder de 18 jaar, zal The Gym Deventer niet accepteren. Dit om te voorkomen dat jongeren zich inschrijven doen zonder toestemming van ouders/verzorgers.
 4. Jongeren onder de 16 jaar krijgen alleen toestemming om te trainen bij The Gym Deventer, dit is alleen toegestaan onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een andere consument van 18 jaar of ouder.

Toegang tot de studio

 1. Bij uw volgende bezoek aan The Gym Deventer krijgt u een toegangspas. Bij ontvangst van deze pas moet u zich legitimeren, een jongere onder de 18 jaar mag de pas in ontvangst nemen na legitimatie.
 2. Dit is een persoonlijke pas en is niet overdraagbaar.
 3. De consument blijft verantwoordelijk voor de pas. Deze pas moet bij ieder bezoek aan The Gym Deventer worden meegenomen, wij mogen hierom vragen.
 4. Bij verlies en/of diefstal van de pas dient de consument dit gelijk te melden bij één van de medewerkers van The Gym Deventer. Voor het vervangen van een verloren en/of gestolen pas zullen wij een vergoeding in rekening brengen. De kosten voor het vervangen van de toegangspas zijn € 2,50.
 5. Een verloren en/of gestolen pas is geen geldige reden voor de consument om niet te voldoen aan de betalingsverlichting zoals in de overeenkomst staat omschreven.
 6. Wanneer een overeenkomst wordt stopgezet, graag toegangspas inleveren bij één van de medewerkers van The Gym Deventer, wij zorgen ervoor dat de pas op de juiste manier vernietigd wordt. Zo wordt uw privacy gegarandeerd.

ARTIKEL 4    –  ONTZEGGING TOT THE GYM DEVENTER

 1. De medewerkers van The Gym Deventer staan niet toe dat er binnen de studio of rondom het pand waarin de studio is gevestigd ongeoorloofde middelen worden gebruikt en/of verhandeld. Wanneer dit geconstateerd wordt, dan krijg(t)en de betreffende consument(en) per direct een ontzegging om te trainen of het pand te betreden van de The Gym Deventer.
 2. Wanneer de consument die zich onrechtmatig heeft gedragen jegens een medewerker van The Gym Deventer of jegens een lid van The Gym Deventer. Dit wordt door één van de eigenaren afgehandeld, na een gesprek met de betrokken personen. Aan de hand van dit gesprek kan er een ontzegging tot The Gym Deventer opgelegd worden.

De consument geeft hierdoor ook zijn recht op terugbetaling van het abonnementsgeld op. De ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

ARTIKEL 5    – OPENINGSTIJDEN THE GYM DEVENTER

De openingstijden van The Gym Deventer zijn te vinden op de website.

Wanneer er afgeweken wordt van deze tijden krijgt de consument hier bericht van en zal dit op de website komen te staan.

Wanneer kan er eventueel afgeweken worden van de vaste openingstijden.

 • Tijdens erkende feestdagen
 • Tijdens schoolvakanties
 • Tijdens onderhoudswerk aan de sportstudio, mits dit niet buiten openingstijden gedaan kan worden.

ARTIKEL 6    – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. De overeenkomst is strikt persoonlijk. Voor consumenten onder de 18 jaar moeten ouders/verzorgers de overeenkomst aanvaarden, na aanvaarding door de ouders/verzorgers is het lidmaatschap voor een consument onder de 18 jaar persoonlijk.

ARTIKEL 7    – DUUR EN BEËINDIGING

 1. De ondernemer biedt de consument ten minste de keuze uit:
 • een overeenkomst van 1 maand;
 • een overeenkomst van 6 maanden;
 • een overeenkomst van 12 maanden;
 •  een daluren overeenkomst (12 maanden abonnement).
 1. Als de consument een overeenkomst wil opzeggen, dan moet hij/zij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, één en ander conform lid 3 van dit artikel.
 2. De consument mag de overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:
 • de consument schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
 • het voor de consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 2 van dit artikel. Dit telt niet voor een blessure en/of ziekte waar men na een afzienbare periode (binnen één maand) weer in staat is om te sporten.
 1. De consument moet de overeenkomst per brief of email opzeggen.
 2. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is de ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage.
 3. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de consument een bevriezingsmogelijkheid, dit moet schriftelijk gedaan worden of via de mail. Als de consument gedurende een periode van langer dan één maand totaal geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij consument. Bevriezing kan alleen met een gegronde reden, hieronder valt niet dat men een tijdje niet wil trainen, voor een vakantie of andere niet aantoonbare redenen. De kosten voor bevriezing zijn € 5,00 per persoon. De consument moet zelf tijdig aangeven wanneer hij/zij weer begint met trainen. Bij een duo abonnement is bevriezing alleen mogelijk, als beide leden genoemd op het abonnement een aantoonbare blessure of ziekte hebben.
 1. De ondernemer mag de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
 • de consument één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt
 • Indien de ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

ARTIKEL 8    –  PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
 2. De ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
 3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de consument het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door ondernemer te ontbinden. Als men een overeenkomst heeft afgesloten voor een kwartaal of een jaar, word het lopende abonnement afgemaakt en de nieuwe abonnementsprijs gaat in na de afgenomen periode. De consument moet binnen 4 weken na bekendmaking van die verhoging aangeven of de consument het abonnement wel of niet wil laten doorlopen na de afgenomen periode. Als de consument de overeenkomst niet wenst voort te zetten na een prijsverhoging, dan gelden de opzegtermijnen genoemd in artikel 7, lid 1.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een BTW verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming overeenkomst. In dat laatste geval heeft consument tot 3 maanden na totstandkoming overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

ARTIKEL 9    – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. De consument houdt zich aan de door de ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness in te vullen bij aanmelding.
 3. De consument dient de aanwijzingen van de ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de consument niet bekend is. Indien de consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de ondernemer kenbaar te maken, zodat de ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes en kleedkamers.
 6. De consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekening- nummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer mede te delen.

ARTIKEL 10  – BETALING

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de consument in verzuim nadat hij daar door de ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de ondernemer gerechtigd om de factuur door te sturen naar het incassobureau, die voor verdere afhandeling zorgt. Voorts is de ondernemer bevoegd om de consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

ARTIKEL 11  – KLACHTEN

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure. Deze procedure staat apart vermeld op onze website en is aanwezig in The Gym Deventer.

ARTIKEL 12  –  TOEPASSELIJK RECHT

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13  – ACCEPTATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

De consument verklaart door zijn/haar inschrijving bij The Gym Deventer op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden zoals die op voorgaande pagina’s zijn gesteld.

De consument geeft daardoor aan dat de Algemene Voorwaarden zijn geaccepteerd en deze zullen worden nageleefd. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van The Gym Deventer en is aanwezig in The Gym Deventer.

ARTIKEL 14  – AVG

Vanaf 25 mei 2018 is voor alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen etc. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. The Gym Deventer heeft hiervoor een apart document gemaakt, om dit zo duidelijk mogelijk te maken welke gegevens we van u gebruiken en waarvoor. Dit AVG document is zeer belangrijk voor u om door te nemen. Mochten er vragen zijn over dit document, dan kunt u contact opnemen met één van de eigenaren van The Gym Deventer.

De consument verklaart door zijn/haar inschrijving bij The Gym Deventer op de hoogte te zijn van de AVG zoals die zijn gesteld in het document AVG. De consument geeft daardoor aan dat de AVG is geaccepteerd. De AVG is te vinden op de website van The Gym Deventer en is aanwezig in The Gym Deventer.

ARTIKEL 15  –  HUISREGLEMENT

De consument verklaart door zijn/haar inschrijving bij The Gym Deventer op de hoogte te zijn van het huisreglement, zoals die zijn gesteld in het document huisregels. The Gym Deventer heeft hiervoor een apart document gemaakt. Mochten er vragen zijn over dit document, dan kunt u contact opnemen met één van de eigenaren van The Gym Deventer.

De consument verklaart door zijn/haar inschrijving bij The Gym Deventer op de hoogte te zijn van de huisregels zoals die zijn gesteld in het document huisregels. De consument geeft daardoor aan dat de huisregels zijn zullen respecteren zoals die gesteld zijn. De huisregels zijn te vinden op de website van The Gym Deventer en zijn aanwezig in The Gym Deventer.