Klachtenregeling

Kort genoemd onder artikel 10 van de algemene voorwaarden.

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

Behandeling klachten door The Gym Deventer.

 • Als u een klacht hebt met betrekking tot The Gym Deventer en/of de medewerkers, stellen wij het zeer op prijs dat u hierover contact opneemt met één van de eigenaren van The Gym Deventer. Dit wordt geheel vertrouwelijk behandeld en niet in het bijzijn van andere leden. Als een lid jonger dan 18 jaar een klacht heeft, dan zien wij graag dat de ouders/verzorgers bij dit gesprek aanwezig zijn. Wij hopen dat we door middel van een gesprek kunnen zoeken naar een oplossing.
 • Mocht dit niet het benodigde resultaat hebben willen wij u verwijzen naar hetgeen beschreven in punt 2, 3 en 4 hieronder vermeld. Tevens willen wij u verwijzen op de mogelijkheid van de geschillencommissie, hetgeen beschreven onder kopje geschillencommissie.
 1. De consument dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 2. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
 3. De ondernemer beantwoordt de door de consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillencommissie

 1. Geschillen tussen de ondernemer en de consument die betrekking hebben op: – de totstandkoming van de overeenkomst of, – de uitvoering van de overeenkomst, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de consument en de ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijs- middelen.
 4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de ondernemer een geschil aan de geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van geschillencommissie beslecht door de rechter.
 6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.